REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Všeobecná ustanovení a základní pojmy

1.1. Reklamační řád e-shopu "dumsvitidel.com" byl zpracován dle ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník").

1.2. Prodávajícím je ve smyslu tohoto Reklamačního řádu je společnost Honor spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 68, 639 00 Brno, zapsána u Krajského soudu v Brně,oddíl C,vložka 2401. IČ: 41603524 DIČ: CZ41603524.

Provozovna : HONOR spol. s r.o., Brněnská 687, 66442 Modřice (u Brna)

1.3. Kupujícím se rozumí fyzická osoba-občan (nikoliv právnická nebo podnikající fyzická osoba), která nakupuje prostřednictvím e-shopu "dumsvitidel.com".

1.4. Reklamací se rozumí oznámení kupujícího o vadách zboží, které bylo učiněno bez zbytečného odkladu po té, kdy kupující takovou vadu zjistil.

1.5. Vadou zboží se rozumí stav, kdy bylo zboží předáno kupujícímu v jakosti a provedení, které neodpovídá příslušné normě nebo právnímu předpisu či účelu, k němuž se obvykle používá.

2. Délka záruky

2.1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na nákupním dokladu. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců.

2.2. Reklamace zboží uplatněné po uplynutí výše uvedené záruční doby prodávající nebude akceptovat.

2.3. Reklamace uplatněné v rámci záruční lhůty se řídí § 2113 až 2117 a § 2172 a 2173  Občasnkého zákoníku, s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.

3. Záruční podmínky

3.1. Nákupní doklad (faktura) slouží jako záruční list.(Pokud není záruční list součástí zboží.)

3.2. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky ji reklamovat přímo u dopravce. Dopravce s adresátem sepíše protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující má právo odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

3.3. V případě neúplné nebo poškozené zásilky je kupující povinen oznámit to na e-mailovou adresu:  obchod@dumsvitidel.com  , sepsat s dopravcem protokol o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3.4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny:

Honor spol. s r.o., Brněnská 687, 66442 Modřice (u Brna).           

3.5. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat také přepravní službou na adresu provozovny. Balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu (faktury), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. V případě, že zboží bylo již v minulosti reklamováno, doloží kupující také doklad o reklamaci. Zboží musí být zasláno na náklady kupujícího. Nezasílat zboží na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato a bude vráceno přepravcem kupujícího.

3.7. Po vzájemné dohodě prodávajícího s kupujícím, může být reklamace vyřízena poskytnutím slevy,  výměnou zboží nebo vrácením peněz.

3.8. V případě, že reklamace nebude uznána, zašle prodávající kupujícímu zboží zpět a to výlučně na jeho náklady.

3.9. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

  • neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, pokud je výrobcem určeno
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo tzv. "vyšší mocí"

3.10. Záruka se také nevztahuje na světelné zdroje, které jsou zdarma dodávány k samotným svítidlům. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Zjistí-li se, že příčinou problému je nesprávné zacházení kupujícího, bude reklamace zamítnuta. 

3.11. V případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuální nabídky pro každý případ.

4. Záruční podmínky

4.1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4.2. Jde-li o odstranitelnou vadu, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. V případě, že kupujícímu bude poskytnuta sleva, nelze později tuto vadu reklamovat.

4.3. Jde-li o neodstranitelnou vadu, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vadu odstranitelnou, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a kupující nepožaduje výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. 

4.4. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.

4.5. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. V případě, že bude reklamace vyřízena výměnou, další případná reklamace je považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu. 

4.6. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60 dní od data podání reklamace, je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamovaného zboží částku za uskladnění. Výše poplatku 15,- Kč/den.

5. Závěrečná ustanovení

 

5.1. Tento reklamační řád je platný od 1.3.2016. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez upozornění.

5.2. V případě změny reklamačního řádu, je platný reklamační řád, který byl v platnosti k datumu nákupu.